รับสมัครนักศึกษา รอบ 1. Portfolio 1/1 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ * ขอความกรุณาให้ผู้สมัครอ่านเอกสารที่มีให้ดาวน์โหลดให้ละเอียด


1.  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ Portfolio 1/1  [ ดาวน์โหลดเอกสาร]
2.  ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ Portfolio 1/1  [ ดาวน์โหลดเอกสาร]
3.  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ Portfolio 1/1  [ ดาวน์โหลดเอกสาร]
4.  ปฏิทินการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 1 Portfolio  [ ดาวน์โหลดเอกสาร]

รายละเอียดการรับสมัคร


* ขอให้ผู้สมัครอ่านประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ Portfolio 1.1
* ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว
* * บันทึกข้อมูลใบรายงานตัวให้เรียบร้อย จากนั้นพิมพ์ใบรายงานตัวมายื่นในวันรายงานตัวที่ 27 ธันวาคม 2560 **