รับสมัครนักศึกษา รอบ 1. Portfolio 1/1 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ * ขอความกรุณาให้ผู้สมัครอ่านเอกสารที่มีให้ดาวน์โหลดให้ละเอียด


1.  ปฏิทินการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 1 Portfolio  [ ดาวน์โหลดเอกสาร]  

รายละเอียดการรับสมัครเริ่มรับสมัครผ่านอินเตอร์เน็ต
ในวันที่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
หมายเหตุ
     สำหรับหลักฐานการสมัครสำหรับตรวจคุณสมบัติ  สามารถอัพโหลดทีหลังได้ ในตลอดระยะเวลาการรับสมัคร

รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561  รอบ 1 Portfolio 1/1