ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้สมัครจะต้องชำระเงินค่าสมัครก่อน เจ้าหหน้าที่จึงจะสามารถตรวจคุณสมบัติผู้สมัครต่อไปได้

หากผู้สมัครชำระเงินแล้ว สถานะการชำระเงิน และผลการตรวจคุณสมบัติ จะถูกปรับอย่างเร็วที่สุดในวันถัดไป

หลักฐานการศึกษา หมายถึง ใบ ปพ. ใบ รบ. ที่แสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียนสำหรับรอบ Portfolio 6 ภาคเรียนสำหรับรอบอื่นๆ