การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2559
                ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2559
                ตารางการทดสอบประเภทต่าง ๆ
                ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2559
                โครงการวิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์
                สิทธิพิเศษในการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาของนักกีฬา
                หลักสูตร / สาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน ณ ย่านมัทรี
                จำนวนและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
                แนะนำมหาวิทยาลัย
                คำแนะนำประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจเลือกสาขาวิชา               
     ขั้นตอนการสมัครทางอินเทอร์เน็ต (สำหรับบุคคลทั่วไป)
      ดาวน์โหลด คู่มือรับสมัคร ท่านจะต้องมีโปรแกรม Acrobat Reader 
      [สำหรับบุคคลทั่วไป] กรอกใบสมัครเข้าศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2559 ได้ที่นี่
                พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร (สำหรับผู้ที่ยื่นใบสมัครไว้แล้ว)
      ผลการตรวจคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2559
                สถิติการเลือกอันดับ 1
      ถามตอบปัญหาการสมัครเข้าศึกษา

หากท่านใด ไม่ได้อัพโหลดหลักฐานการสมัครผ่านเว็บไซต์ หรือผลการตรวจหลักฐานปรากฎว่า ขาดส่งหลักฐานการศึกษา/ไม่มีคะแนนเฉลี่ย(มผ3)
โปรดส่งสำเนาใบ ร.บ.1-ป หรือ ใบ ปพ.1 และสำเนาใบสมัคร กลับมาที่
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เลขที่ 398 หมู่ที่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
วงเล็บหน้าซองว่า (สมัครเข้าศึกษา)
ผู้สมัครต้องส่งหลักฐานการสมัครทุกคน เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร หากไม่ส่ง การสมัครดังกล่าวจะไม่สมบูรณ์
ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ชำระเงินผ่านเค้าเตอร์ธนาคารแล้ว ได้ที่นี้ -->คลิก<<-
โปรดดำเนินการส่งเอกสารหลักฐานการสมัครก่อนวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

*หมายเหตุ*  เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดี กรุณาใช้ Web browser ของ Google Chrome หรือ Firefox ในการใช้งาน